OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ
GAŚNIC REKLAMOWYCH

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień (zwane dalej ”OWZ”) określają zasady zawierania umów, w których stroną przyjmującą zamówienie jest Braden spółka z o.o. (zwana dalej “Braden”) z siedzibą: 30-605 Kraków, ul. Fredry 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000454933, NIP: 6812055460, REGON: 122811706, kapitał zakładowy 55.000 zł, email: info@gasnicereklamowe.pl, tel: +48 12 307 26 01.

1.2. OWZ stanowią integralną część umów zawieranych przez Braden oraz są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony takich umów. Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych, w tym stosowanych przez Zamawiającego. OWZ mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej pisemnej umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWZ tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

1.3. OWZ podane są do wiadomości i akceptacji Zamawiającego w toku procedury składania zamówienia, a także przesyłane są Zamawiającemu drogą elektroniczną oraz dostępne są na stronie internetowej www.gasnicereklamowe.pl.

1.4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.gasnicereklamowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.5. Firma Braden nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej na odległość, w tym za pośrednictwem strony www.gasnicereklamowe.pl, a niniejsze OWZ adresowane są wyłącznie do przedsiębiorców, a więc do podmiotów, które dokonują zakupów związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedaż na rzecz konsumentów możliwa jest wyłącznie w drodze bezpośredniego kontaktu i poprzez indywidualne uzgodnienie warunków transakcji.

2. Składanie zamówień i zawieranie umów

2.1. Celem zawarcia umowy Zamawiający powinien skontaktować się z firmą Braden i uzgodnić warunki transakcji drogą emaliową, Akceptacja formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy.

2.2. Wraz z zamówieniem należy przesłać projekt loga firmy sporządzony w pliku pdf. Przed finalizacją transakcji strony uzgadniają ostateczną wersję projektu gaśnicy drogą mailową. Zaakceptowany tą drogą przez Zamawiającego ostateczny projekt gaśnicy stanowi element składanej przez Zamawiającego oferty.

2.3. Zamówienie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego i określać w szczególności dokładne dane Zamawiającego, w tym adres siedziby i numer NIP, rodzaj i ilość zamawianego towaru, rodzaj i miejsce dostawy, jak również wybraną formę płatności.

2.4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji zamówienia (oferty) przez gaśnice reklamowe, na warunkach określonych w ofercie oraz w niniejszych OWZ. Akceptacji Braden może dokonać pisemnie, drogą mailową lub faxem. Brak oświadczenia Braden o akceptacji zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy, za wyjątkiem określonych w art. 681 Kodeksu cywilnego.

2.5. Po zawarciu umowy i rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Braden Zamawiający nie może już wprowadzić jakichkolwiek zmian do zamówienia lub projektu.

3. Cena i płatność

3.1. Ceną zamówienia jest uzgodniona przez strony cena określona w zamówieniu i zaakceptowana przez Braden. Cena zamówienia nie obejmuje kosztów dostawy (transportu), ubezpieczenia, magazynowania, chyba że koszty te ujęte są w treści zamówienia.

3.2. Zapłata ceny zamówienia następuje w formie całościowej przedpłaty (w przypadku pierwszego zamówienia, zamówienia zagranicznego oraz zamówienia od Zamawiającego, u którego występowały opóźnienia w zapłatach za inne zamówienia) lub w formie częściowej wpłaty zaliczkowej w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości zamówienia brutto (w przypadku kolejnych zamówień, jeśli Zamawiający nie ma zaległości względem Braden). W przypadku dokonania przedpłaty zaliczkowej pozostała część ceny zamówienia płatna jest po zrealizowaniu zamówienia, w oparciu o wystawioną przez Braden fakturę VAT i w terminie w niej wskazanym.

3.3. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Braden.

3.4. Jeżeli z uzgodnień stron nie wynika co innego, wszelkie uzgadniane wynagrodzenia lub ceny są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

3.5. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Braden służy względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, a także prawo do obciążenia Zamawiającego wszelkimi kosztami dochodzenia należności, w tym w szczególności kosztami sądowymi i egzekucyjnymi oraz rzeczywistymi kosztami zastępstwa adwokackiego. Nadto Braden ma prawo obciążyć Zamawiającego kwotą 40,00 zł z tytułu każdego skierowanego do Zamawiającego przedsądowego wezwania do zapłaty, przy czym odpłatnych wezwań poprzedzających skierowanie sprawy na drogę sądową nie może być więcej niż 3.

3.6. W przypadku opóźniania się przez Zamawiającego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy łączącej strony, Braden ma prawo powstrzymać się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami i kosztami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności przekroczy 30 dni Braden może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, zachowując prawo do odszkodowania i naliczenia wszelkich kar.

3.7. Strony postanawiają, że prawo własności zamówionego towaru przechodzi na Zamawiającego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Braden (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), co nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny w uzgodnionym terminie.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienia realizowane są w terminie od 28 do 35 dni roboczych (w zależności od nakładu) licząc od dnia zaksięgowania wpłaty, o której mowa w punkcie 3.2. OWZ, przy czym dla zamówień powyżej 200 sztuk terminy realizacji zamówienia określane są indywidualnie.

4.2. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Braden, o której mowa w punkcie 1.1. OWZ. Na życzenie Zamawiającego Braden może przesłać towar Zamawiającemu na adres podany w zamówieniu z wykorzystaniem przewoźnika, przy czym w takim przypadku wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy Braden powierzy towar przewoźnikowi i z tą chwilą na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu

4.3. Zamawiający może zlecić Braden zorganizowanie dostawy (przewozu) zamówionego towaru. W takiej sytuacji koszt dostawy określony zostaje w formularzu zamówienia i zawsze obciąża Zamawiającego. W przypadku dostarczania zamówionego towaru w partiach, koszt dostawy każdej partii pokrywa strona zamawiająca. Koszty dostawy organizowanej przez Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Zamawiający ma również możliwość osobistego odbioru towaru.

4.4. W przypadku zamówień związanych z wywozem towaru poza granice Polski Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Braden w zakresie gromadzenia i przekazywania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia transakcji, w tym w szczególności w zakresie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia podatków i cła.

5. Reklamacje

5.1. Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru oraz starannego sprawdzenia jego stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) w dniu jego otrzymania, z dołożeniem należytej staranności.

5.2.1. Wszelkie braki ilościowe dotyczące towarów nieopakowanych, w opakowaniach zbiorczych lub liczby opakowań zbiorczych winny zostać zgłoszone przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności natychmiast po rozpakowaniu towaru, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty jego otrzymania, pod rygorem uznania, że towar jest zgodny z zamówieniem. W zgłoszeniu reklamacji Zamawiający powinien powołać się na numer zamówienia oraz jest zobowiązany załączyć dokumentację zakupu i podać wszystkie braki/wady towaru.

5.2.2. W przypadku, gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie braki ilościowe lub uszkodzenia towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu szkody sporządzonego w dniu odbioru towarów przez Zamawiającego oraz kierowcę/przewoźnika, który świadczył usługę transportową. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a fakturą VAT.

5.2.3. Reklamacje ilościowe lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towaru winny zostać zgłoszone przez Zamawiającego na adres Braden (pocztą, mailem lub faksem). Jeżeli dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, dla skuteczności reklamacji konieczne jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru towaru, wskazującego na przyczynę reklamacji i podpisanego przez Zamawiającego oraz kierowcę/przewoźnika, który świadczył usługę transportową.

5.2.4. Reklamacje jakościowe towaru, w tym dotyczące jego niezgodności z zamówieniem w jakimkolwiek zakresie, powinny być składane przez Zamawiającego natychmiast po rozpakowaniu towaru, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania, pod rygorem uznania, że towar jest zgodny z zamówieniem. Reklamacje składane później nie będą przez Braden rozpatrywane również w sytuacji, gdy towar nie został przez Klienta rozpakowany.

5.3. Podpisane przez Klienta dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla Braden dowód przyjęcia danej partii towaru bez zastrzeżeń ilościowych i bez uszkodzeń.

5.4.1. Reklamacje ilościowe lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów, Braden rozpatrywał będzie w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty doręczenia reklamacji.

5.4.2. W przypadku uznania przez Braden reklamacji ilościowej lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń towarów, uzupełnienie brakującej ilości lub wymiana uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez Braden oraz Zamawiającego.

5.5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności i nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia uzgodnionej ceny w ustalonym terminie. Braden ma prawo wstrzymać się wobec strony zamawiającej z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wszelkich zaległych należności z jakiegokolwiek tytułu.

5.6. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi z przyczyn innych aniżeli przyczyny, o których mowa w punkcie 5.4.1. oraz 5.4.2. OWZ.

5.7. Jakakolwiek odpowiedzialność Braden związana z zawarciem umowy, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód pośrednich, wtórnych i dotyczących utraconych korzyści. W każdym wypadku odpowiedzialność Braden ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto sprzedanego towaru.

5.8. Odpowiedzialność za posiadanie przez zamówiony towar określonych cech lub za przydatność zamówionego towaru do pożądanych przez Zamawiającego celów Braden ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił stronie zamawiającej pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie terminy przewidziane w OWZ zastrzeżone są na korzyść Braden.

6.2. Do umów zawieranych z Braden mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w zawartych umowach i OWZ stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6.3. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Braden.

6.4. Strona zamawiająca ponosi wyłączną odpowiedzialność za istnienie prawa do wykorzystania przez Braden w ramach realizacji zamówienia: znaków towarowych i firmowych, bądź też wszelkich innych elementów podlegających ochronie prawnej. Zamawiający zobowiązany jest zwolnić Braden od wszelkich roszczeń podmiotów trzecich wynikających z naruszenia reguły określonej w zdaniu poprzedzającym i jest odpowiedzialna za to, że żaden podmiot trzeci nie będzie kierował swoich roszczeń z tego tytułu względem Braden.

6.5. Zamawiający z chwilą złożenia zamówienia udziela Braden licencji niewyłącznej na korzystanie projektów, przygotowanych w celu realizacji zamówienia na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.

6.6. Licencja o której mowa w pkt 6.5 udzielana jest przez Zamawiającego,  bez ograniczenia czasowego, terytorialnego oraz nieodpłatnie. Licencja wygasa z chwilą złożenia przez Zamawiającego pisemnego wypowiedzenia licencji..

6.7. Strona zamawiająca zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Braden o każdorazowej zmianie swojej siedziby, miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.

Menu